1. DEFINICJE

 1. Sklep – serwis internetowy należący do sprzedawcy, dostępny pod adresem www.ewagolaszewska.com
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna składająca zamówienie w sklepie.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Sprzedawca – Bartosz Pacek, ul. Brazylijska 8/54, 03-946 Warszawa.
 5. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w sklepie.
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana w wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 8. Czas Realizacji Zamówienia – czas, od momentu wpłynięcia środków pieniężnych w wysokości ceny Towarów oraz kosztów wysyłki, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);

2. ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Operatorem sklepu jest Sprzedawca.
 3. Klient może skontaktować się ze Sklepem poprzez pocztę e-mail: oraz listownie na adres EB.team Bartosz Pacek, ul. Brazylijska 8/54, 03-946 Warszawa.
 4. Wszystkie Towary dostępne w sklepie są nowe, nie posiadają wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego pełna akceptacja.

3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.ewagolaszewska.com.
 2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych potrzebnych do wysyłki tj. imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy. Nieprawidłowe wypełnienie formularza bądź podanie błędnych danych może spowodować odstąpienie Sklepu internetowego od realizacji Zamówienia.
 4. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów jak i danych do wysyłki. Zatwierdzenie zamówienia poprzez przycisk „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów wysyłki, o czym Klient zostaje poinformowany przez zatwierdzenie zamówienia.
 5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji każdorazowo potwierdzane jest przez Sklep e-mailem zwrotnym wysyłanym na adres e-mail, wskazany przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym i równoznaczne jest z zawarciem Umowy Sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy dane Klienta niezbędne do wysyłki są niezgodne z prawdą lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2. (płatność w formie przedpłaty).
 6. Wpłynięcie środków pieniężnych w wysokości ceny Towarów oraz kosztów wysyłki na konto Sklepu każdorazowo potwierdzone jest przez Sklep e-mailem zwrotnym wysyłanym na adres e-mail, wskazany przez klienta w Formularzu Rejestracyjnym.
 7. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności:
  a) gdy podano dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) gdy Klient dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
  c) gdy Klient dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.

4. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów w Sklepie są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy produktu do klienta, które są podawane oddzielnie.
 2. W wypadku zmiany cen Towarów, Zamówienie będzie realizowane po cenie obowiązującej w chwili składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu internetowego, usuwania istniejących towarów ze Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z normami kodeksu cywilnego i innych i ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep, przed wprowadzeniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 4. Za Towary w Sklepie można zapłacić przelewem bankowym bezpośrednio na numer konta Sprzedawcy.

Numer konta bankowego mBank:
89 1140 2004 0000 3702 7646 3162

IBAN:
PL 89 1140 2004 0000 3702 7646 3162

Właściciel konta: Bartosz Pacek, ul. Brazylijska 8/54, 03-946 Warszawa

 1. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, powoduje anulację zamówienia i jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Sprzedawcę.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu. Dowód zakupu może być wysłany w formie elektronicznej, lub razem z zamówieniem.

5. WYSYŁKA TOWARÓW

 1. Towary wysyłane są na terenie RP i poza jej granicami na adres podany przez Klienta w zamówieniu. W przypadku wysyłki poza granice RP, koszt ustalany jest indywidualnie z klientem w zależności od kraju destynacji. Klient informowany jest o koszcie wysyłki do jego kraju w osobnym mailu i ma prawo nie zaakceptować kosztów dostawy co jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.
 2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ewentualnych kosztów wysyłki) w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty.
 3. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz święta są realizowane w kolejnym dniu roboczym. Maksymalny czas realizacji to 21 dni roboczych od momentu zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia, z uwzględnieniem czasu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy (zwykle do 2 dni roboczych) oraz przewidywanego czasu dostawy.
 5. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej firmą kurierską np. FedEx, DPD, GLS, UPS, InPost.
 6. Koszty wysyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, bez względu na wybraną formę dostawy ponosi Klient.
 7. Przewidywany czas wysłania przesyłki kurierskiej to 1 -2 dni robocze.

6. ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej Prawo konsumenckie; Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 2. Termin na odstąpienie od umowy to 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów (lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów).
 3. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci dokonane przez niego płatności.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Klient odsyła Towary, które chce zwrócić na adres pocztowy:
  EB.team Bartosz Pacek
  Ul.Brazylijska 8/54
  03-946 Warszawa
  Z dopiskiem „ZWROT”, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 9. Towar może zostać zwrócony tylko wtedy kiedy nie był używany, jest w oryginalnym opakowaniu, opatrzony wszystkimi metkami, czysty i nieuszkodzony.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do zamówienia którego przedmiotem była rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta.

7. REKLAMACJE

 1. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową Klient może złożyć reklamację.
 2. Reklamacje należy złożyć drogą mailową na adres hello@ewagolaszewska.com. Po otrzymaniu potwierdzenia o otrzymaniu zgłoszenia, Klient powinien odesłać reklamowany towar na adres: EB.team Bartosz Pacek, ul. Brazylijska 8/54, 03-946 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 4. Składając reklamację Klient wskazuje opis wady, jak również roszczenia wobec Sprzedającego.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. W przypadku uznania reklamacji Klienta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca.
 7. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Klient.
 8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z uzasadnieniem odmowy reklamacji oraz jej uzasadnieniem.
 10. W przypadku uszkodzenia towaru, jego opakowania w czasie transportu, niezbędnym w celu rozpatrzenia reklamacji jest sporządzenie protokołu uszkodzenia towaru.
 11. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzeń wynikających z jego winy bądź na skutek zdarzeń losowych zaistniałych w trakcie używania towaru może skontaktować się z EB.team Bartosz Pacek celem wykonania ewentualnych napraw. Naprawy te są dodatkowo płatne.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sklep jest administratorem danych osobowych swoich Klientów i zobowiązany jest do właściwego przetwarzania, a przede wszystkim właściwego zabezpieczenia posiadanych danych Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,
  – żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  – sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak przekazania danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi sprzedaż Towaru Klientowi.
 4. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  – poprzez gromadzenie plików “cookies”.
  Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 5. Dane podane przy logowaniu, składaniu zamówienia czy innych czynnościach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt, dane do kontaktu można znaleźć w zakładce KONTAKT.

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem, b) Umożliwienie Rejestracji kont Klientów w Sklepie, c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów.
 2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży Towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 pkt b) i c) powyżej.
 3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail hello@ewagolaszewska.com. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 4. Sprzedawca informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki cookies, nie będące składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 10. ZAPISY KOŃCOWE

 1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu email). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Chrome, FireFox, Safari, Internet Explorer, Opera z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej.
 5. EB.team Bartosz Pacek informuje, iż jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na stronie internetowej oraz informacji publikowanych na stronie sklepu ewagolaszewska.com (w szczególności wszystkich tekstów, zdjęć, ilustracji, rysunków, obrazów graficznych, animacji, materiałów video, materiałów audio i znaków towarowych), w szczególności zabronione jest bezprawne rozpowszechnianie, zwielokrotnianie oraz kopiowanie. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone i chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 6. Sprzedający informuje, że pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

UWAGA

Produkty oferowane przez EB.team Bartosz Pacek są wykonywane ręcznie. W związku powyższym ich wygląd rzeczywisty może minimalnie różnić się od tego, zaprezentowanego na zdjęciach na stronie internetowej.